Päijäthämäläinen urheilijan polku

Päijäthämäläiseen urheilijan polkuun on koottu alueen urheiluoppilaitokset aina yläkouluista korkeakouluun asti. Oppilaitokset kuuluvat Päijät-Hämeen Urheiluakatemian verkostoon. Näissä oppilaitoksissa on mahdollista yhdistää urheilu ja opiskelu joustavasti, ja oppilaitoksen henkilökunta on sitoutunutta tukemaan nuorta urheilijaa arjen ponnisteluissa.

Sivulla on koulutusasteittain koottu lyhyt tiivistys koulutusasteen paikallisista urheilumyönteisistä oppilaitoksista. Tiedot on koottu oppilaitosten internetsivuilta. Oppilaitosten nimiä klikkaamalla pääsee lukemaan lisätietoja kyseisestä oppilaitoksesta ja sen urheilulinjan käytänteistä.

Perusaste

Perusasteella tavoitteena on, että urheilusta innostunut nuori saa hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Toisaalta tavoitteena on tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Toiminnan lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet.

Urheiluyläkoulu

Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on kehittää valtakunnallinen malli, jossa nuori urheilija saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Verkostossa mukana olevat koulut rakentavat toimintamalleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua. Mallissa keskeistä on hyvä yhteistyö koulun, urheiluseuran ja kodin välillä.

Salpausselän koulu on ainoana päijäthämäläisenä kouluna mukana Olympiakomitean koordinoimassa urheiluyläkouluverkostossa.

Liikunatapainotteinen yläkoulu

Liikuntapainotteiset yläkoulut ovat koulutuksenjärjestäjän painotuskouluja, joissa tavoitteena on järjestää liikuntaluokkalaisille ohjattua liikuntaa kuusi tuntia viikossa koulupäivien yhteydessä.

Hollolalaisessa Heinsuon koulussa toimii liikuntapainotteiset luokat viidennestä luokasta yhdeksänteen.

Lahtelaisessa Salpausselän koulussa on urheiluyläkoulutoiminnan lisäksi liikuntapainotteisia luokkia seitsemännestä luokasta yhdeksänteen.

Lahtelaisessa Mukkulan koulussa liikuntapainotteisuutta on tarjolla kolmannesta luokasta lähtien yhdeksänteen luokkaan asti.

Yläkoululeiritys

Yläkoululeirimallissa urheiluopisto ja lajiliitto tarjoavat urheilijoille leirityskokonaisuuden, joka tarjoaa eväitä arkeen myös leirien välisenä aikana. Vajaan viikon mittaisia leirejä on lukuvuoden aikana kolmesta kuuteen. Yläkoululeiritys on erityisen soveltuva nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon. Mahdollista on myös se, että urheilijan arjessa yhdistyvät leiritys- ja koulumallit.

Liikuntakeskus Pajulahti toteuttaa lajiliittoyhteistyöllä valtakunnallista yläkoululeiritystä kolmessatoista lajissa. Valmennus toteutetaan yhdessä Päijät-Hämeen Urheiluakatemian sekä lajiliittojen kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on nuorten huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen, urheilijaksi kasvun tukeminen sekä ohjaus menestyksekkääseen opiskelun ja urheilun yhdistämiseen.

Vierumäellä yläkoululeiritystä on tarjolla seitsemässä eri lajissa. Leirityksen toteuttaa Suomen Urheiluopisto yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun sekä lajiliittojen ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen.

Siirtymä yläkoulusta toiselle asteelle

Siirryttäessä yläkoulusta toiseen asteen opintoihin urheilijan on syytä ottaa huomioon monia asioita. Alla olevaan muistilistaan on koottu asioita, joita on syytä pohtia jo suunnitteluvaiheessa.

Toinen aste

Toisella asteella urheilun ja opiskelun yhdistämisen perustana Suomessa toimii 15 urheilulukiota ja 16 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joiden tehtävänä on tarjota urheilusta motivoituneille nuorille ympäristö, jossa opiskelu on mahdollista yhdistää tavoitteelliseen valmentautumiseen. Kolmenkymmenen virallisen urheiluoppilaitoksen lisäksi Suomessa toimii useita yksittäisiä lukioita ja ammattioppilaitoksia, joissa joustava urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista. Näillä oppilaitoksilla ei ole urheiluvalmennuksen valtakunnallista erityistehtävää, vaan urheiluvalmennus on järjestetty koulun ylläpitäjän omalla päätöksellä.

Ammatillinen- ja lukiokoulutus antavat jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle eli ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi toiseen asteen tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelu voidaan kokonaan räätälöidä urheilevan opiskelijan tarpeiden mukaan.

Urheilulukio

Päijät-Hämeessä toimii yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön erityistehtävän saanut urheilulukio.

Lahden lyseo on yksi Suomen 15:sta virallisesta urheilulukiosta. Aloituspaikkoja urheilulinjalle on vuosittain hakijoiden tason mukaan 30 – 36. Urheilulukion kurssimäärä voi sisältää lajivalmennusta jopa 20 kurssia. Lahden lyseon painopistelajeja ovat hiihto, jalkapallo, jääkiekko, koripallo ja yleisurheilu. Lisätietoja löytyy Lahden lyseon nettisivuilta.

Urheiluamis

Erityistehtävän saaneita ammattioppilaitoksia, eli urheiluamiksia, päijäthämeessä on kaksi.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus mahdollistaa huippu-urheilun yhdistämisen perustutkinto-opintoihin. Urheiluamiksen opiskelijoilla valmennus sisältyy ammatillisen perustutkinnon opintoihin.
Urheilijat opiskelevat ryhmissä, joissa harjoittelua tuetaan joustavilla opetusjärjestelyillä.
Urheiluvalmennus toteutetaan tiivissä yhteistyössä Lahden lyseon urheilulukion ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa.

Pajulahti järjestää liikunnanohjauksen perustutkintoa, jonka opetussuunnitelma mahdollistaa huipulle tähtäävän nuoren valmentautumisen. Koulutusaika on maksimissaan 3 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja pohjakoulutuksesta. Monipuolisten harjoitteluolosuhteiden lisäksi urheilijan ja henkilökohtaisten valmentajien apuna toimivat Pajulahden valmennuskeskuksen ammattivalmentajat.

Muut oppilaitokset

Virallisten Opetus- ja kulttuuriministeriön erityistehtävän saaneiden urheiluoppilaitosten lisäksi alueella toimii useita urheilumyönteisiä ja -painotteisia oppilaitoksia.

Urheilulinjalle otetaan 15-20 valmennuksessa olevaa aktiiviurheilijaa. Heillä on mahdollisuus harjoitella kolmena päivänä viikossa koulupäivien aikana.
Osa harjoituksista on yhteisiä, osa lajikohtaisia. Urheiluvalmennuskursseja on valittavana 8, jotka opiskelija voi laskea osaksi opintojaan.
Lukio tekee yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Liikunnallinen lukiopolku Vääksyn Yhteiskoulussa tarjoaa valtakunnallisten kurssien lisäksi vanhojen tanssit, vaelluskurssin ja lisäksi voit sovitella oman treeniohjelmasi osaksi liikunta- ja lukiosuorituksia.

Heinolan lukio tarjoaa mahdollisuuden urheilijoiden valmentautumisen ja lukio-opintojen sujuvaan yhdistämiseen.
Lukujärjestys mahdollistaa aamuharjoittelun ja opintoja voi suorittaa joustavasti. Osa harjoittelusta on myös mahdollista sisällyttää osaksi lukio-opintoja.
Lukio tekee yhteistyötä paikallisten seurojen kanssa, jotka ovat vahvasti mukana valmennuksessa.

Nuoret urheilijat opiskelevat liikunnanohjauksen perustutkinnon kokopäiväopiskelijoiden ryhmän mukana. Lukujärjestys on laadittu siten, että sekä aamu- että iltapäiväharjoitus mahtuvat päiväohjelmaan.
Nuorten urheilijoiden opiskelua ja ajankäyttöä pyritään helpottamaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Kilpailumatkoista ja leireistä aiheutuvat poissaolojen korvaaminen suunnitellaan yhdessä ryhmän ohjaajan kanssa käytävissä keskusteluissa.

Vierumäellä järjestetään myös monimuotokoulutuksena ammattiurheilijoille tarkoitettu liikunnanohjauksen perustutkinto. Urheilijoille suunnattu koulutus on räätälöity eri lajien harjoitus- ja kilpailukaudet huomioiden joustavaksi monimuotokoulutukseksi. Opiskelu koostuu lähiopiskelujaksoista Vierumäellä, etäopinnoista, oppimistehtävistä ja työssäoppimisjaksoista.

Oppisopimuskoulutus

Varusmiespalvelus

Urheilijoille joustava tapa suorittaa asepalvelus on Puolustusvoimien Urheilukoulu, joka sijaitsee Helsingin Santahaminassa. Urheilukoulu on osa suomalaista huippu-urheilun valmennusjärjestelmää.

 

Siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun

Toisen asteen opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua korkeakouluun. Korkeakouluun haettaessa urheilijan on syytä ottaa huomioon monia asioita. Alla olevaan muistilistaan on koottu asioita, joita on syytä pohtia jo hakuvaiheessa.

Korkea-aste

Korkea-asteella ei ole Suomessa varsinaisia virallisia urheiluoppilaitoksia. Korkeakoulussa opiskelijoilla on kuitenkin pääosin laajat vapaudet suunnitella opintojen etenemimistä sekä päättää kuinka paljon opetukseen osallistuu. Viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt verkko-opiskelu mahdollistaa myös yhä paremmin paikasta ja toisinaan ajastakin riippumattoman opiskelun. Joitain tutkintoja järjestetään nykyään jopa kokonaisuudessaan verkossa. Haettaessa opintoihin kannattaa kuitenkin huomioida, että eri alojen käytännöt esimerkiksi läsnäolovaatimusten suhteen voivat vaihdella paljonkin. Opiskelu avoimessa korkeakoulussa mahdollistaa korkea-asteen opintojen kerryttämisen omaan tahtiin, vaikka ei olisikaan sillä hetkellä tutkinto-opiskelijana. Urheilijan kannattaa huolellisesti tutustua eri vaihtoehtoihin ja tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaitoksiin selvittääkseen miten tavoitteellinen urheilu ja opiskelu on yhdistettävissä.

Ammattikorkeakoulu

Lahdessa ja Lappeenrannassa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu on urheilijaystävällinen korkeakoulu. Opiskelevaa urheilijaa pyritään tukemaan etsimällä ratkaisuja joustavaan opintojen suorittamiseen. Näitä malleja voivat olla esim vaihtoehtoisten suoritustapojen etsiminen, verkko- ja kesäopintomahdollisuuksien hyödyntäminen tai opintoajan pidentäminen.

Infograafi LAB urheilijalle

LAB hakuopas urheilijalle

Blogikirjoitus ”Ammattikorkeakoulutuksen muutos lisää mahdollisuuksia tavoitteellisen urheilun ja opiskeluiden yhdistämiseen”

Monen urheilijan tuleva työurakin voi löytyä liikunnan ja urheilun parista. Haaga-Helian Vierumäen kampus tarjoaa ainutlaatuisen liikunta-alan oppimisympäristön. Vierumäen kampuksella opiskelevalla urheilijalla on myös mahdollisuus suorittaa 5-15 opintopisteen laajuiset Sportfolio-opinnot osana täydentävää osaamista.

 

Yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT toimii suurimmaksi osin Lappeenrannassa, mutta maisteriohjelmia on tarjolla myös Lahdessa. Monilla aloilla urheilun ja opiskelujen yhdistäminen onnistuu hyvin akateemisen vapauden vuoksi.

Lahden Yliopistokampuksella voi suorittaa opintoja moneen eri tarpeeseen. Tarjolla on tutkintokoulutusta, avoimia yliopisto-opintoja, täydennyskoulutusta, MOOC:eja sekä tukea opiskelutaitojen kehittämiseen.

Avoimet korkeakouluopinnot

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa voi opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen korkeakouluopintoja.
Opinnoista voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia ja näin kerryttää opintoja urheilu-uran aikana, vaikka ei olisikaan tutkinto-opiskelija. Opiskelu avoimessa korkeakoulussa ei johda tutkintoon, mutta aiemmat avoimen korkeakoulun opinnot voidaan lukea hyväksi, jos myöhemmin hakeutuu opiskelemaan saman alan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Avoimet korkeakouluopinnot ovat maksullisia.

 

Työelämä

Opintojen jälkeen urheilu-uraan voi olla aiheellista yhdistää muissa töissä käyminen joko osapäiväisesti tai täysipäiväisesti. Toisaalta yhä useammalle urheilu näyttäytyy ensimmäisenä ammattina.

Urheilu ensimmäisenä ammattina

Urheilu ensimmäisenä ammattina tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija keskittyy täysipäiväisesti urheiluun. Vaihe sisältää koulutus- ja elämänurasuunnitelman, joka valmistaa huippu-urheilun jälkeiseen uraan.
Urheilua ensimmäisenä ammattinaan toteuttaville urheilijoille on tärkeä olla uran ajan kiinnittyneinä urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoon. Urheiluakatemiat, valmennuskeskukset ja Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntijat tukevat urheilijoita aktiiviuran ohessa ja siirtymävaiheessa kohti seuraavaa uraa.

Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Muussa työssä käymiselle voi olla taloudellisia tarpeita, mutta se voi myös tasapainottaa urheilijan elämää ja tukea urheilun tuloksen tekoa. Muun työn tekeminen urheilun ehdoilla edellyttää työnantajalta joustavuutta työajoissa ja viikottaisissa työtunneissa. Toisaalta yrittäjyys voi olla urheilijalle sopiva malli, jolloin urheilija itse voi määrittää omat työaikansa.